bevarat.se

Här är resten av Korvlinjen som jag redovisar från Säby och slutar i Ed. Täbyavsnittet har fått en egen flik, se menyn "Korvlinjen Täby" ovan.

Säby skyddsvärn.

RAÄ-nummer Östra Ryd 248

RAÄ-nummer Östra Ryd 247

N59.26.239 E018.13.183

Vid Säby träsk, söder om Säby gård, intill LV274 finns det flera kortare avsnitt av skyddsvärn/löpgrav. Det första värnet är inte speciellt tydlig och till viss del överväxt. Dessa värn är tänkta att skydda Vaxholm från anfall norrifrån. Värnet är det sydligaste värnet i korvlinjen.

Västerut mot Kyrkfjärden finns ytterliggare två avsnitt med skyddsvärn, mellan dessa värn passerar en blåmarkerad vandringsled.

Beskrivning av 248 på RAÄ fornsök: "Skyttevärn, ca 50x5 m (Ö-V), bestående av i N vall av jord och sten, 1-3 m br och 0,7-1 m h samt S därom vallgrav, 1-2 m br och 0,5-0,9 m dj. 9 m S härom är en grop, 6-7 m diam och 1,4 m dj. Troligen för nedgrävt manskapstält. Kallas "Dungen" enl. kartskiss i Jarneberg 1986. Jämför Östra Ryd 247, 249 och 250. (RAÄ dnr 326-3243-2008)"

Beskrivning av 247 på RAÄ fornsök: "Skyttevärn, ca 60x4-6 m (VNV-ÖSÖ), bestående av i N vall av jord och sten, 2-3 m br och 0,6-1 m h samt intill och S därom vallgrav, 2-4 m br och intill 0,6 m dj. Benämnes "Centralskansen" enl kartskiss i Jarneberg 1986. Jämför Östra Ryd 248-250. (RAÄ dnr 326-3243-2008)"

Säby skyddsvärn 2.

N59.26.379 E018.12.865

Detta värn är i dåligt skick och ser mest ut som ett gammalt dike dock med tydlig men övertorvad skyddsvall. Värnet är ganska kort.

Säby skyddsvärn 3.

RAÄ-nummer Östra Ryd 249

N59.26.393 E018.12.812

Detta värnavsnitt är mer tydligt och inleds med en halvcirkelformat stensatt mur med en bergkant som "fullbordar" skyddet. Muren som är låg fortsätter västerut är lätt att följa och avslutas med ännu en halvcirkel här formad av sten och jord till en vall.

Beskrivning av 249 på RAÄ fornsök: "Skyttevärn, 16x4 m (NÖ-SV) bestående av i N en vall 2-3 m br och 0,6 m h samt SÖ därom en vallgrav, 1-1,5 m br och 0,7 m dj, nu vattenfylld. Kallas "Flankeringen" enl. kartskiss i Jarneberg 1986. Jämför Östra Ryd 247, 248 och 250. (RAÄ dnr 326-3243-2008)"

På utsidan av den vallen sitter det en stålpinne i berget, pinnen går in i värnet. Värnet slutar på kanten av en hög bergknalle med en brant lutning mot sankmark och Kyrkfjärden.  

Enligt boken "Militär utflykt" ska det finnas värn även på andra sidan av Vaxholmsvägen men detta har inte jag hittat eller också är det helt raserat.

Bilderna på hela Säby värn hittar du här: http://ovrigakorvlinjen.bevarat.se/#49.0

Sandvikens batteri.

RAÄ-nummer Östra Ryd 220:1

RAÄ-nummer Östra Ryd 220:2

N59.27.205 E018.08.844

Utmed Vaxholmsvägen LV 274, straxt efter Arninge trafikplats, ligger på höjden till höger om vägen en batteriplats bestående av två större pjäsplatser, fyra mindre värn med fasta stegar, ett litet öppet värn och totalt tre skyddsrum. Två av skyddsrummen som ligger i direkt anslutning till pjäsplatsen består av betongblock liksom pjäsplatserna och värnen. Allt är i gott skick och ingen egentlig skadegörelse har förekommit. 

På "Fortforum" kommenteras denna batteriplats: "Anledningarna att bygga värnen nära eller rent av ihop var flera. Ett skäl var för att minska överföringen på tråd. Genom att värnen ligger nära varandra kunde värden och kommandon ropas till respektive mottagare. Ett annat skäl kan helt enkelt vara markförhållandena på platsen.

De mindre värnen i ställningen var avståndsmätvärn, eldledningsvärn ,signalvärn ,KF-värn (kurs/fart), lvkspvärn samt centralinstrumentvärnet med splitterskyddet"

 http://www.forsvarsutbildarna.se/lv/hist/ finns det en länk till en karta över luftvärnsställningar i och runt Stockholm. Jag citerar ett svar jag har fått gällande frågan om vilken bestyckning som fanns här:

"På höjden invid Sandvikens gård var 77.lvbatt/Lv10 (fram t.o.m 1943, 7,5 cm lvkan m/27-3, i brist på 7,5/36, och därefter 7,5 cm lvkan m/36) grupperat.

Ställningen, Sandviksudd, nere vid sjön, som aldrig blev klar, innehöll en 40 mm lvto m/36,

101.lvto/Fo45."

I boken "Hemskydd" utgiven av Riksluftskyddsförbundet 1940 2:a upplagan anges följande:

"Då det gäller att beräkna, vilken verkan, som kan beräknas av luftvärnet, hava de krigförande länderna icke publicerat några uppgifter. Försöksskjutningar hava emellertid visat, räknat inom det gynsamma skjutavståndet, att följande skottantal fordras för att nedskjuta ett flygplan:

7,5 cm. Luftvärnsbatteri 30-40 skott.

40 mm. Luftvärnsautomatkanontropp 60 skott.

8 mm. Dubbelluftvärnskulspruta 350 skott."

Det är inte långt till området där F2 Hägernäs tidigare höll till.

 

Det finns två grindstolpar med ett "taggtrådsarrangemang" på respektive stolpe.

Det tredje skyddsrummet/ ammunitionsförråd. 

N59.27.236 E018.08.857, det största, är insprängt i berget nedanför pjäsplatsen mot Vaxholmsvägen, man kan skymta ingången från vägen. Utöver dessa värn mm finns det i området minst tre mindre och ett större värn bestående av stenvallar i varierande skick.

Bilderna hittar du här: http://blandadfortifikation.bevarat.se/#12.3

Länk till RAÄ objektbeskrivning:

http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/scanned_ref.pdf?label=%C3%96stra+Ryd+220%3A1&url=01%2F0187%2F126%2Fdokument%2F126-0220-01-D.jpg

Fjäturen.

RAÄ-nummer Täby 560

N59.27.708 E017.59.887

Ett värn som hittades 2007 i samband med markundersökningar för en kommande kraftledning. Värnet ligger på en moränås mellan Käringsjön och Fjäturen och är 3x3 meter. Det finns inga andra värn i närheten men en hel del naturliga skydd då det är mängder av åsryggar i området.

Värnet ligger utmed historiska vandringsleder med mängder av diverse fornlämningar. I dag går Roslagsleden och "Sjöslingan" förbi i närheten av värnet.

Jag vill reservera mig för att detta värn har med Korvlinjen i övrigt att göra med tanke på avståndet till retsen av linjen. Platsen är ändå värd ett besök om man uppskattar storslagen natur.

Bilderna hittar du här: http://ovrigakorvlinjen.bevarat.se/#31.0

Text från RAÄ fornsök: "Skyttevärn, kvadratiskt, ca 3x3 m st grävd grop i moränrygg. Påträffad vid MKB år 2007 - 2008. (RAÄ dnr 321-176-2009)"

Rapport finns skriven: Beckman-Thoor, K. 2008. Kraftledning Hagby-Danderyd. Arkeologisk utredning, etapp 1. UV Mitt Rapport 2008:1. (RAÄ dnr 321-2581-2008)

Fornboda.

RAÄ-nummer Fresta 274:3

RAÄ-nummer Fresta 98:2

RAÄ-nummer Fresta 98:3

N59.28.983 E017.58.472

Vid Fornboda finns det minst tre värn i varierande skick och synlighet.

I skogsdungen/ hagen bakom stallet finns det två värn. Det ena (ovan koordinat) består av en stenmur med jordvall framför samt en grävd löpgrav.

Det andra värnet, N59.29.011 E017.58.507 är en grävd löpgrav med en jordvall som börjar bli rejält överväxt med småträd och sly.

Det tredje värnet, N59.29.071 E017.58.669 ligger på gränsen till en villatomt. Består av ett dike utan vall, det är RAÄ som pekat ut detta dike som ett värn.

Det ska även finnas ett fjärde värn intill vägen men detta kan jag inte hitta, det är en hel mängd buskar, sly, tippmassor och skräp i området. Det finns några stenmurar men vad som är raserat eller byggt för trädgårdarna kan jag inte avgöra.

Däremot finns det på N 59.29.043 E017.58.906, samma sida som Stora Alby på kullen vid vägen något som kan påminna om löpgravar och en stor rund grop. Allt är i dåligt skick och övertorvat men på plats är det tydligt.

Länk till RAÄ objektbeskrivning:

http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/scanned_ref.pdf?label=Fresta+274%3A3&url=01%2F0114%2F19%2Fdokument%2F019-0274-01-D.jpg

http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/scanned_ref.pdf?label=Fresta+274%3A3&url=01%2F0114%2F19%2Fdokument%2F019-0274-01-D.jpg

http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/scanned_ref.pdf?label=Fresta+98%3A3&url=01%2F0114%2F19%2Fdokument%2F019-0098-01-D.jpg

Stora Alby.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAÄ-nummer Fresta 280:1

N59.29.072 E017.59.200 (Stora Alby 1 i galleriet)

På kullen mellan hästgården och fågelsjön/ ån ligger det grävda skyttevärn. Det är bitvis mycket buskar och svårt att överblicka. Den delen som inte är överväxt är tydlig.

En bit därifrån, vid rundbanan N59.28.825 E017.59.630 (Stora Alby 2 i galleriet) finns ytterliggare ett grävt värn. Detta är i sämre skick och inte speciellt tydlig. Det är ännu mer taggbuskar och svårt att ta sig fram. En sektion är dock tydlig.

Länk till RAÄ objektbeskrivning http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/scanned_ref.pdf?label=Fresta+280%3A1&url=01%2F0114%2F19%2Fdokument%2F019-0280-01-D.jpg

Torslunda.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAÄ-nummer Täby 556

RAÄ-nummer Täby 557

N59.29.298 E017.59.540

I en skogsdunge mitt ute på en åker ligger det minst två värn som upptäcktes i samband med markundersökningar inför en kraftledning. Det första värnet, ovan koordinater, är ensamt och inte speciellt tydligt då det är mycket grenar mm i gropen.

Det andra värnet, N59.29.321 E017.59.672, ligger i en hage och består av flera värn. Det är ungefär samma skick på dessa som det första, liknar mest lite större gropar men en linje kan skönas. Lite längre söderut finns det vid några enar ännu ett värnlinknade bygge, består av en linje med staplade stenar.

Upptäcktes i samband med markundersökningar, text från RAÄ fornsök:

556: "Skyttevärn, 2 m l och 0,3 m h av 0,2-0,5 m st stenar och N därom skyttevärn, sammanlagt 8 m l och 0,4 m h, av 0,2-0,9 m st stenar. Det förra ansluter till en bergklack. Påträffad vid MKB år 2007 - 2008. (RAÄ dnr 321-176-2009)"

557: "Skyttevärn, ca 6 m i diam och 0,5 m dj. Mittgrop, 3,5 m diam, valliknande kant, ca 1 m br och 0,3 m h. Gropen är fylld med diverse skräp. Påträffad vid MKB år 2007 - 2008. (RAÄ dnr 321-176-2009)"

Rapporten ska finnas publicerad i: Beckman-Thoor, K. 2008. Kraftledning Hagby-Danderyd. Arkeologisk utredning, etapp 1. UV Mitt Rapport 2008:1. (RAÄ dnr 321-2581-2008)

 

Norrsätra värn.

N59.27.886 E017.58.746

På den gamla delen av Frestavägen som är avstängd sedan länge ligger på båda sidor om vägen två stycken något som jag antar är kulsprutevärn. Båda värnen är tydliga och välbevarade, inga lavetter finns kvar om det ens har funnits. Värnen har en ingång och en rund öppning vid eldställningen. Värnen är öppna och det är möjligt att gå in. Att dessa har fungerat som en vägspärr är en kvalificerad gissning.

Runt omkring dessa finns det flera mindre och delvis raserade värn i form av stenvallar. Det är mycket småträd och buskar så det är svårt att överblicka hela området.

Bilderna finns här: http://ovrigakorvlinjen.bevarat.se/#40.8

Gillbo värn.

RAÄ-nummer Sollentuna 385:1

RAÄ-nummer Sollentuna 385:2

N59.28.946 E017.54.361

På kullen ovanför Käppalaverket finns det något som påminner om ett skyddsvärn. Allt är i mycket dåligt skick då platsen ligger i ett bostadsområdet och det verkar som att man använt löpgravarna till att tippa trädgårdsavfall. Enligt ett otydligt kartmaterial ska det finnas ett värn i området och detta är det enda som påminner om ett värn.

Bilderna finns här: http://ovrigakorvlinjen.bevarat.se/#33.0

Länk till RAÄ objektbeskrivning http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/scanned_ref.pdf?label=Sollentuna+385%3A1&url=01%2F0163%2F87%2Fdokument%2F087-0385-01-D.jpg

Vasavägens värn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAÄ-nummer Sollentuna 384:1

RAÄ-nummer Sollentuna 217:1

N59.29.124 E017.53.844

I slutet på Vasavägen, vid vändplanen, ligger det ett skyddsvärn direkt till höger om vägen. Det är mycket växtlighet och värnet består av jordmassor utan lodräta väggar.

Länk till RAÄ fornsök: http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/scanned_ref.pdf?label=Sollentuna+384%3A1&url=01%2F0163%2F87%2Fdokument%2F087-0384-01-D.jpg

Länk till RAÄ objektbeskrivning: http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/scanned_ref.pdf?label=Sollentuna+217%3A1&url=01%2F0163%2F87%2Fdokument%2F087-0217-01-D.jpg

Rotebrovärnet Västra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAÄ-nummer Sollentuna 243:1

N59.28.674 E017.55.022

Längs med Norrvikenleden, söder om Edsån och till vänster om vägen om man kommer söder ifrån, finns det i skogsdungen alldeles intill vägen ett värn som består av jordvalllar. Värnet är tydligt men inte speciellt djupt, värnet är knappt 100 meter långt.

Länk till RAÄ objektbeskrivning:

 http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/scanned_ref.pdf?label=Sollentuna+243%3A1&url=01%2F0163%2F87%2Fdokument%2F087-0243-01-D.jpg

Rotebrovärnet Östra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAÄ-nummer Sollentuna 244:1

N59.28.718 E017.55.207

Söder om Edsåns mynning ut i Norrviken finns det en höjd intill E4:an med ett värn. Värnet är i något bättre skick som det västra värnet, tydlig jordvall och ett fristående värn bestående av en grop.

Länk till RAÄ objektbeskrivning:

http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/scanned_ref.pdf?label=Sollentuna+244%3A1&url=01%2F0163%2F87%2Fdokument%2F087-0244-01-D.jpg

Sollentunabatteriet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAÄ-nummer Sollentuna 315:1

N59 28.110 E017 55.034

Ligger vid Sollentuna kyrka på höjden mitt emot Coop Forum med utsikt över Stäketleden och E4. Batteriplatsen består av fyra batteriplatser förbundna med gångar som det är möjligt att gå in i.  Bakom batteriplatsen finns det ett förråd som numera innehåller en massa skräp. Batteriplatserna består av gjutna väggar som delvis är nerklottrade med sprayfärg. Inne i förbindelsegångarna är det förutom skräp mängder av rostiga ståltrådsrullar, dock ingen taggtråd. Vid batteriplats 4  finns det ett antal aktiva bikupor.

Bilderna finns här: http://ovrigakorvlinjen.bevarat.se/#41.3

Länk till RAÄ objektbeskrivning:

http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/scanned_ref.pdf?label=Sollentuna+315%3A1&url=01%2F0163%2F87%2Fdokument%2F087-0315-01-D.jpg

Svartinge värn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAÄ-nummer Sollentuna 386:1

RAÄ-nummer Sollentuna 386:2

RAÄ-nummer Sollentuna 386:3 

N59.29.253 E017.53.126

På kullen mellan golfbanan och ån finns det sammanlagt tre stycken utspridda sektioner av grävda värn. Dessa är tydliga, dock är det tredje värnet ganska överväxt.

I galleriet är bilderna samlade i samma mapp men namngivna med värnnumret, koordinaterna till värn 2 och 3:

N59.29.218 E017.53.126 (Svartinge värn 2 i bildmappen)

N59.29.247 E017.53.018 (Svartinge värn 3 i bildmappen)

För att besöka platsen får man nog somartid ta sig dit genom att passera över golfbanan, vintertid när ån är frusen kan man parkera i slutet av Holmbodavägen och gå på stigar genom skogen.

Länk till RAÄ objektbeskrivning:

http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/scanned_ref.pdf?label=Sollentuna+386%3A1&url=01%2F0163%2F87%2Fdokument%2F087-0386-01-D.jpg

Ed´s värn 1.

RAÄ-nummer Ed 167:2

N59.30.418 E017.51.773

Slutområdet för Korvlinjen. Detta värn är i två sektioner på var sin sida om "Kyrkstigen", enklaste parkering är vid Ed´s kyrka. Detta värn är i dåligt skick och mycket överväxt, enligt Riksantikvarieämbetet´s fornsök och dess undersökningsprotokoll blev värnet inte färdigställt. Oavsett detta är värnet mellan stigen och kyrkan det värn som är minst dåligt och mes tydligt, detta består till viss del av staplade stenar. Den andra sektionen finns en bit upp upp i backen och består av grunda diken och ett flertal lite djupare gropar. 

Bilderna hittar du här: http://ovrigakorvlinjen.bevarat.se/#3.0

Länk till RAÄ objektbeskrivning: http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/scanned_ref.pdf?label=Ed+167%3A2&url=01%2F0114%2F12%2Fdokument%2F012-0167-01-D.jpg

Ed´s värn 2-4.

RAÄ-nummer Ed 168:2

RAÄ-nummer Ed 168:1

RAÄ-nummer Ed 168:3

N59.30.610 E017.51.208

På andra sidan av Mälarvägen finns det en stor åker och längs med den ligger det tre sektioner med värn i olika grad av förfall. Parkera vid bommen och gå längs med åkerkanten är enklast då det är en del svårforcerade kalhyggen mellan värnen och grusvägen.

Värn 2 består av vad som förmodligen var en stenmur men som nu liknar en sträng med sten, det finns ett antal skyttegropar i detta värn.

Värn 3 består av grävda diken med ett flertal gropar, bitvis mycket svårt att följa deta dike pga sly.

Värn 4 är det bäst bevarade värnet här, inleds med en stor sten och sedan tar en bred stenmur vid.

Bilderna hittar du här:http://ovrigakorvlinjen.bevarat.se/#4.0

Länk till RAÄ objektbeskrivning: http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/scanned_ref.pdf?label=Ed+168%3A2&url=01%2F0114%2F12%2Fdokument%2F012-0168-01-D.jpg

Länkar till andra bra sidor med information:

Referenser och källor:

Täby kommuns hemsida,Fornminnesvård Täby Kommun, DN.se, jr4it.com, Wikipedia, Kustartilleriet.se,Runeberg.org/ Nordisk familjebok, geocaching.com, fortforum.se, boken "Militär utflykt", Riksantikvariets fornsök, Hitta.se,  Täby hembygdsförening.

Tack "tmad" och "karl-e" för tips och korrektur. 

Tack till Jan Rosenberg för värdefull information under den korta tid vi hann känna varandra.